نقش برجسته شبکه های اجتماعی بر کسب و کار

اساس ارتباط ، پذیرش پیوندی آن با دنیای انسان

پس از انقلاب صنعتی ، بشر وارد پدیده ای نوین گشت که بیدریغ آن را میتوان انقلاب "ارتباطات" نامید.

هنگامی که یک عنصر پویا و خلاق وارد فضایی بیکران گردد ، می تواند به نحوی دیگر از اندیشه ها و نوآوری های خود بهره مند شود زیرا آن عنصر دیگر محدود نمی باشد.

فضای رسانه ای نیز امکانی است که نه تنها برای عنصر پویا بلکه برای تمام مخاطبان نیز مهیا گردیده است. محدود نمیگردد زیرا اطمینان و اتکا تنها از تبلیغ و تبرج صاحبان کار ایجاب می گشت اما امروزه رسانه های نوین این امر را تسهیل بخشیده اند و به دنباله آن هزینه هایی را مقرون تر از قبل برای این افراد ایجاد کرده اند.

ساده تر میتوان این طور بیان کرد که شبکه های اجتماعی و تمامی رسانه های دیجیتال در زمان پخش و انتقال پیام عواملی در نزد خود می دارند که شامل

۱. مخاطبان وسیع و در طیف گوناگون

۲.انتقال سریع و بدون هزینه وسائط 

می باشد.

حال به این جمع بندی می رسیم که عوامل موجود در ارتباط ها بسیار مهم در تجارت و کسب و کار شما میباشد.

نویسنده ش.طهماسبی

عضویت در خبر نامه