منظور از میکرو تعاملات چیست؟(۱)

?WHAT IS A MICROINTERACTION

این تعاملات "Microinteracthons" حاوی وهلات تولیدی هستند که در اطراف مورد استفاده قرار میگیرند.

آنها یک وظیفه اصلی دارند.

هرزمانی که شما مرتب سازی در یک سیستم انجام دهید ، داده ها یا دستگاه های خود را همگام سازی کنید ، زنگ هشدار را تنظیم کنید ، گذرواژه ای را انتخاب کنید ، وارد سیستم شوید ، پیام وضعیتی یا موارد دلخواه را به کار ببندید. 

در این حالات شما با میکرو تعاملات برخورد کرده اید.

همان طور که متوجه شدید میکرو تعاملات در همه جای هستند.

در دستگاه هایی که ما حمل میکنیم ، لوازم خانگی ، برنامه ها ، سیستم های خانگی و حتی در محیط هایی که زندگی میکنیم . در تمامی آنان تعبیه شده است. 

 اکثر لوازم و برخی از برنامه ها به طور کامل در حول یک میکرو تعامل ساخته شده اند.

میکرو تعاملات خوب هستند برای

۱. انجام یک کار تک

۲. اتصال چند دستگاه باهم

۳. تعامل با یک عنصر داده شده از قبیل دما

۴. کنترل یک فرآیند مداوم مانند حجم موسیقی

۵. مشاهده یا ایجاد یک قطعه کوچک از یک محتوا مانند پیام مشخصه وضعیت

۶. روشن و خاموش کردن یک ویژگی یا عملکرد

متن برگرفته از نص[ی] به آدرس/microinteractions.com/

 

 

عضویت در خبر نامه