منظور از میکرو تعاملات چیست؟(۲)

?WHAT IS A MICROINTERACTION

هرچند که ما بتوسط میکرو تعاملات احاطه شده ایم ، اما متوجه آنان نمی باشیم تا زمانی که امری غیر عادی توجه ما را به آنان [میکرو تعاملات] جلب کند.با وجود اندازه کوچک و تراکم بالای آنان ، بسیار موثر واقع می باشند.

اغلب تفاوت محصولی که دوست دارید و با محصولی که تنها تحمل[ش] می کنید چیست؟

میکرو تعاملات اند ، آنها می توانند زندگی ما را ساده تر ، سرگرم کننده تر و جالب تر کنند.


ساختار                   میکرو                   تعاملات

چه چیزی باعث موثر بودن در میکرو کنترل میشود؟ 

نه تنها اندازه آنها ، بلکه شکل آنهاست.

یک اثر [مهار] ی که به خوبی ساخته شده باشد ، قطعا توجهی به تمام چهار قسمت از یک میکرو تعامل میکند.

[مدار رها ساز] [Trigger] یک میکرو تعامل را راه می اندازد. قوانین تعیین میکنند چه اتفاق می افتد ، این در حالیست که عوامل بازخورد به افراد [اشخاص] اجازه میدهد که آنچه را اتفاق می افتد اطلاع دهند و حالت و گروه ها را تعیین کنند.

هر بخش در فصل خود در میکرو تعاملات میتواند دقیق باشد.

این متن برگرفته از نص[ی] به آدرس ذیل میباشد.

/Microinteractions.com/

 

عضویت در خبر نامه